Πρόγραμμα MASS (Ενεργοποίηση των Κινήτρων και προσέλκυση των Μαθητών στην Επιστήμη): Διαμοιρασμός βέλτιστων πρακτικών στην χρήση ελκυστικών και αποτελεσματικών εργαλείων και μεθόδων της εκπαίδευσης για την επιστήμη ώστε η διδασκαλία της επιστήμης να γίνει πιο σχετική και προσβάσιμη προς τους μαθητές, με έμφαση στην αειφόρο ανάπτυξη.


Το πρόγραμμα MASS στοχεύει στον προσδιορισμό και τη διάχυση των βέλτιστων πρακτικών στη χρήση ελκυστικών και αποτελεσματικών εργαλείων και μεθόδων διδασκαλίας της Επιστήμης στο επίπεδο της τάξης.
Βασική επιθυμία είναι η αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών που θα έχουν την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση και επιτυχία στην διδασκαλία επιστημονικών θεμάτων με την έννοια ότι θα καταστήσει τα θέματα αυτά πιο σχετικά και προσβάσιμα στους μαθητές.


Στα πλαίσια του προγράμματος, έχουν προσδιοριστεί τρεις μεγάλες προκλήσεις που θα ενδυναμώσουν τη διδασκαλία της επιστήμης αποτελεσματικά. Οι προκλήσεις αυτές σχηματίζουν το πεδίο δράσης τριών ομάδων εργασίας οι οποίες θα συλλέξουν, αναλύσουν και μεταφέρουν τις βέλτιστες πρακτικές σε όλο το πρόγραμμα.


1) Ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα μαθήματα φυσικών και περιβαλλοντικών επιστημών (Science through digital learning)

Η πλειοψηφία των σύγχρονων μαθητών χρησιμοποιούν επί καθημερινής βάσης ψηφιακές συσκευές, εφαρμογές διαδικτύου και μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυρίως για την επικοινωνία και την ψυχαγωγία τους. Το πρόγραμμα MASS θα διαμοιραστεί την εμπειρία για το πώς η χρήση τέτοιων εργαλείων και μέσων μπορεί να διασυνδέσει τους μαθητές με τα μαθήματα φυσικών και περιβαλλοντικών επιστημών και να κάνει τα μαθήματα φυσικών και περιβαλλοντικών επιστημών πιο κατανοητά.

2) Προσέγγιση της διερώτησης (Early Inquiry)

Η μέθοδος της διερώτησης έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο στην προσέλκυση των μαθητών προς τα μαθήματα φυσικών και περιβαλλοντικών επιστημών αυξάνοντας την μαθησιακή τους ικανότητα, ειδικότερα σε μικρότερες ηλικίες. Μέσω του προγράμματος MASS θα αναλυθούν τα εμπόδια στην χρήση των προσεγγίσεων διερώτησης στα σχολεία και θα παρουσιαστούν επιτυχείς ενσωματώσεις των μεθόδων αυτών στην πρακτική των μαθημάτων των φυσικών και περιβαλλοντικών επιστημών.

3) Μαθητές με χαμηλές επιδόσεις και χαμηλά κίνητρα (Low Achievers).

Τα μαθήματα φυσικών και περιβαλλοντικών επιστημών αποτελούν το πλαίσιο στο οποίο κερδίζονται σημαντικές γνώσεις αναφορικά με τον φυσικό κόσμο. Επομένως, τα μαθήματα αυτά πρέπει να προσεγγίζουν το κάθε παιδί. Μέσω το προγράμματος θα γίνει συλλογή, πιλοτική εφαρμογή, προσαρμογή και διαμοιρασμός πρακτικών που αφορούν την προσέλκυση μαθητών με χαμηλές επιδόσεις στα μαθήματα των φυσικών και περιβαλλοντικών επιστημών. Παράλληλα βοηθά τους μαθητές στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων ο οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν την ίδια ώρα και βασικές δεξιότητες ζωής.


Στα αποτελέσματα του έργου θα συμπεριλαμβάνονται μελέτες, βέλτιστες πρακτικές, προγράμματα κατάρτισης και πρακτικά μαθήματα που θα αναπτυχθούν και για τα τρία πεδία δράσης που περιγράφονται πιο πάνω. Τα αποτελέσματα αυτά θα δημοσιοποιηθούν και θα διαμοιραστούν μέσω συνεδρίων, μέσων μαζικής ενημέρωσης και δικτύωσης, τόσο σε διεθνές όσο και εθνικό επίπεδο σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες.