Projekt Motivate and Attract Students to Science (MASS) - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących korzystania z atrakcyjnych i skutecznych narzędzi i metod edukacji naukowej sprawiających, że nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych uwzględniające problematykę zrównoważonego rozwoju staje się bardziej efektywne, łatwiejsze i lepiej dopasowane do potrzeb uczniów.

Inauguracja Projektu MASS w Polsce odbyła się podczas Konferencji Nauczycieli Programu GLOBE organizowanej w Warszawie 7-8 marca 2014 roku.

Ogólnym celem projektu jest identyfikacja, analiza, ocena i rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie korzystania z atrakcyjnych i skutecznych narzędzi i metod nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Praktyki dotyczyć będą zajęć prowadzonych wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jednym z elementów osiągnięcia założonego celu jest zbudowanie trwałej sieci wymiany międzynarodowych doświadczeń edukacyjnych, które okazały się atrakcyjne dla uczniów. Sieć będzie działać również po zakończeniu projektu rozpowszechniając jego rezultaty.

Zidentyfikowano trzy główne wyzwania, obszary problemowe, które stymulują postęp w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Są one przedmiotem pracy trzech grup roboczych. Zadaniem każdej z grup roboczych, w ramach wskazanych poniżej obszarów tematycznych będzie zebranie informacji i materiałów dotyczących dobrych praktyk edukacyjnych oraz ich analiza na poziomie krajowym i międzynarodowym. Opracowanie pilotażowych materiałów, ich ewaluacja oraz publikacja finalnych pakietów edukacyjnych.

Obszar 1.Wykorzystanie innowacyjnych technologii TIK i narzędzi cyfrowych w nauczaniu generacji "Cyfrowych uczniów" (Science for Digital Learners)

Rozwój umiejętności przekrojowych, takich jak umiejętności IT i pełne wykorzystanie technologii w szkołach są istotnym elementem współczesnej edukacji. Narzędzia cyfrowe, aplikacje internetowe oraz portale społecznościowe w coraz większym stopniu stają się głównym źródłem informacji i jednocześnie rozrywki dla uczniów. Projekt ma na celu wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk wykorzystania tych narzędzi w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Włączenie wymienionych elementów do pracy na zajęciach z uczniami może ułatwić zrozumienie omawianych zagadnień oraz uatrakcyjnić proces kształcenia.

Obszar 2. Popularyzowanie wśród najmłodszych uczniów nauczania poprzez odkrywanie/dociekanie naukowe (Early Inquiry)

Człowiek posiadający doświadczenie „naukowe" w bardzo młodym wieku prawdopodobnie łatwiej znajdzie właściwą odpowiedź na skomplikowane wyzwania edukacyjne w przyszłości.
Metoda IBSE (Inquiry Based Science Education) okazała się skuteczna i staje się coraz bardziej popularna w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Dobre efekty wykorzystania elementów tej metody szczególnie widoczne są w edukacji najmłodszych uczniów. W ramach projektu zostaną przeanalizowane bariery w szkołach, związane z wykorzystaniem nauczania poprzez odkrywanie/dociekanie naukowe. W opublikowanych przykładach udanego zastosowania IBSE w praktyce szkolnej skupimy się na uczniach szkół podstawowych.

Obszar 3. Kształtowanie umiejętności badawczych wśród młodzieży osiągającej słabsze wyniki w nauce (Low Achievers in Science)

Nauka jest postrzegana jako domena utalentowanych. Jest to oczywiste, kiedy mówimy o karierze zawodowej. Nie chodzi jednak o „produkowanie" tylko naukowców. Chcemy przyczynić się do zmniejszenia liczby osób osiągających słabe wyniki w nauce. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych uczniowie poznają wiele zagadnień związanych z mechanizmami funkcjonowania otaczającego nas świata. Istotnym jest aby każdy uczeń miał szansę na aktywne uczestnictwo w zajęciach, niezależnie od poziomu trudności przekazywanych treści.Zadaniem grupy roboczej będzie zebranie informacji o dobrych praktykach uczenia młodzieży osiągającej słabsze wyniki w szkole. Opracowany pakiet materiałów edukacyjnych dla nauczycieli zawierać będzie przykłady rozwiązań, które pomagają tej grupie uczniów rozwijać niektóre z kluczowych kompetencji, będące jednocześnie podstawowymi umiejętnościami życiowymi.